CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL NOSTRE WEB

Avís legal i condicions de privacitat

Estimat visitant

Benvingut a la plana web del Festival Posidonia.
Confiam en què la plana web sigui de la seva utilitat, els hi agradi i disfrutin de la seva visita. En aquest sentit i amb la finalitat de proporcionar la màxima seguretat a la nostra plana web i als visitants, hem d´establir les seguents condicions d´us.
Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del nostre web d’internet que Posidonia Festival posa a disposició dels usuaris d’internet. La utilització del nostre web atribueix la condició d’usuari del nostre web (en endavant “l’Usuari”) i expressa l’acceptació plena i sense reserves de l’Usuari de totes i cadascuna d’aquestes Condicions en la versió publicada per Posidonia Festival en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al nostre web.  En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament les condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi d’utilitzar el nostre web.  Així mateix, la utilització del servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglamentacions d’ús i instruccions posades en coneixement de l’Usuari per Posidonia Festival que completen tot allò previst en aquestes condicions d’ús en tant que no s’oposin a elles.

1.- La pagina web Posidonia Festival és titularitat de:

2.- Posidonia Festival ofereix en la seva plana web informació relacionada amb el Festival Posidonia. Formentera i qualsevol altra cosa que hi tingui relació, havent-se de considerar aquesta informació com a una introducció. La finalitat principal de la plana web és publicitària i informativa.  Així mateix, s’ofereix la posibilitat de contactar o sol.licitar informació més acurada.
La informació facilitada a través de Posidonia Festival no substitueix la publicitat i textos legals que han de publicar-se formalment.

3.- L´enviament de dades a través dels formularis d´informació suposa una consulta no vinculant per a formenterafestival.com.

4.-  Posidoniafetival.com es reserva el dret a canviar, modificar, afegir i/o eliminar en qualsevol moment i sense avís previ part d´aquestes condicions i fer canvis en el contingut de la plana. Li recomanam revisi periòdicament els possibles canvis. Les modificacions esmentades que es poguessin fer no donaran dret a cap indemnització.

5.- Posidonia Festival no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels publicats en la seva plana web. Els textos i fotografies publicats en la plana web podrien incloure errors tipogràfics. La informació està sotmesa a canvis periòdics.

6.- Els textos (informacions, conceptes, publicitat i altres d’anàlegs), marques registrades, secrets de marca, tecnologies, productes, processos i elements gràfics (disseny, fotos, logos, marques, codi font i altres d’anàlegs) que constitueixen la plana web i/o difosos a través d´aquesta, així com la seva presentació o muntatge, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel.lectual. Tot el contingut de la plana web (text, logos, marques, fotografies, etc.) és propietat de Posidonia Festival.  A la plana web també s´han introduït textos, fotografies, etc. propietat de tercers. Aquests continguts estan subjectes als mateixos drets de propietat industrial i intel.lectual.

7.- Posidonia Festival realitza els millors esforços per mantenir la continuïtat de la informació i serveis oferts a través de la seva plana web Posidonia Festival.  No obstant, Posidonia Festival no pot garantir la continuïtat i disponibilitat dels serveis de la plana web en el futur.  Posidonia Festival queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que poguessin ser deguts al mal funcionament o manca de disponibilitat de la plana web Posidonia Festival i dels seus sistemes de comunicació relacionats degut a causes de força major, interrupció o interferències en les xarxes de transmissió de la informació.

8.- L´usuari es compromet a utilitzar Posidonia Festival de manera conforme a la llei, amb el disposat en aquestes condicions, la moral i bones costums generalment acceptades i l´ordre públic, i s´obliga a abstenir-se d´utilitzar Posidonia Festival amb fins o efectes il•licits, contraris a allò establert en les presents condicions, lesius dels drets o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar Posidonia Festival o impedir la normal utilització de la plana web per part dels usuaris.  Posidonia Festival no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de l´accés, ús o mala utilització dels continguts de la plana web. Posidonia Festival declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquesta web són de la seva propietat o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.
L’Usuari s’obliga a usar el web de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de:
(a) Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de  Posidonia Festival o dels seus titulars incorporats als continguts des del nostre web., així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contindre aquests.
(b) Utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del nostre web per a  remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, o missatges no solicitats dirigits a una pluralitat de persones.
(c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titual dels corresponents drets o resulti legalment permès.
d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones constums generalment acceptades o a l’ordre públic.
Posidonia Festival no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel.lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu web i amb el Posidonia Festival.

9.- Posidonia Festival ha inclòs en la seva plana web referències a empreses i comerços (hotels, restaurants, etc.) i enllaços (links). La presència d´aquestes dades a la plana web de Posidonia Festival té finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació sobre aquestes. La relació d´establiments s´ha realitzat de la forma més exhaustiva possible. Si troba alguna dada errònia o algun propietari o titular vol incloure, modificar o eliminar les dades del seu establiment, pot fer-ho a través de la següent adreça e-mail:

10.- Posidonia Festival li garantitza la confidencialitat de les seves dades personals i adopta todas las medidas razonables para esto. Cap dada que se’ns proporcioni serà compartida amb cap organització o empresa aliena a Posidonia Festival, exclosos els proveïdors de serveis directament connectats amb Posidonia Festival i únicament per a garantir el funcionament correcte de Posidonia Festival i dels altres serveis oferts.  En cumpliment amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, l´usuari de Posidonia Festival podrà, en tot moment, exercitar els drets d´accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades en els termes previstos en la referida llei i les altres normes que la desenvolupen davant de Posidonia Festival en les adreces indicades al primer punt d´aquestes condicions.  En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la seva web amb violació dels seus drets de propietat intel.lectual, haurà d’enviar una notificació a amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel.lectual suposadament infringits, així com el web.

11.- La plana web de Posidonia Festival es regeix conforme a la legislació i els codis de pràctica publicitària existents a Espanya, resultant per tant aplicable la llei espanyola, i es troba sota la jurisdicció dels Jutges i Tribunals d´Espanya. Tota controvèrsia, conflicte o reclamació que pugui originar-se respecte al cumpliment de les condicions d´ús de la plana web Posidonia Festival, i qualsevol conflicte que tingui relació amb els continguts i serveis de la plana web serà resolt pels Jutges i Tribunals de Barcelona (Espanya) i s´interpretarà conforme a la legislació espanyola, renunciant les parts al fòrum propi que els pogués correspondre.

12.- L´accés a Posidonia Festival implica l´acceptació per part de l´usuari dels termes i condicions continguts en aquesta plana web. Posidonia Festival es reserva el dret a modificar els termes, condicions i comunicacions en base a les quals s´ofereix aquesta plana.
Posidonia Festival es reserva el dret d´accions judicials, civils i/o criminals en contra d´aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que es disposa en les presents condicions.

13.- Posidonia Festival es reserva l’ús d’accions judicials, civils i/o criminals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin allò disposat a les presents condicions.  Posidonia Festival no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, retrassos, errors, mal funcionament d’aquest i, en general, inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control del Posidonia Festival i/o degut a una actuació dolosa o culpable de l’Usuari que tingui per origen causes de força major.  Sense perjudici d’allò establert a l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments ocorreguts fora del control del Posidonia Festival, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes del Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omisions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. o l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Posidonia Festival hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb les possibilitats tecnològiques.  En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Posidonia Festival no assumirá cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cesant.

14.- Posidonia Festival tindrá dret, sense haver d’abonar cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a supendre temporalment els serveis i continguts d’aquest web amb el fi d’efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.  Posidonia Festival  exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del nostre web i dels serveis.

15.- Posidonia Festival no es responsabilitza dels continguts ni de les opinions de tercers que apareguin a la seva plana web ni de la informació continguda en planes web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors de la plana web, ja que la funció d’aquests és la d’informar a l’Usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre la materia a Internet, on podrà ampliar les dades que ofereix aquesta web, i que en cap cas suposen suggerència, invitació o recomanació sobre aquests.  Per tot això, Posidonia Festival no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

16.- Aquesta web ha estat el.laborada de bona fe per Posidonia Festival amb informació procedent de fonts externes i internes de Posidonia Festival. Bo i així, no es garantitza la exhaustivitat, veracitat, exactitut o actualitat del nostre web per a la realització d’alguna activitat en particular per l’Usuari. D’altra banda, Posidonia Festival no controla ni garantitza l’ausència de virus ni altres elements a l’accedir al nostre web que puguin introduir alteracions en els documents electrònics i fitxers emagatzemats.  Per això, Posidonia Festival no assumeix cap responsabilitat pels danys causats als equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets durant la navegació per aquest web, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.

17.- Posidonia Festival no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d’errors en cap dels continguts accessibles a través del seu web, a més a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i d’altres components danyosos en aquesta plana web o en el servidor que la subministra.  Posidonia Festival no es fa responsable de la veracitat, manca d’utilitat o adequació per a un ús específic del present web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, manca d’entrega, entrega incorrecta dels productes exposats o interrupció del servei, de l’exactitut, calitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.

18.- L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Posidonia Festival pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquestes condicions o per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

19.- Posidonia Festival pot actuar com a intermediari entre els prestadors dels serveis i els usuaris, que eximeixen a Posidonia Festival de qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització d’aquest servei.  Qualsevol possible reclamació haurà de ser presentada davant de l’establiment contractat.

20.- Posidonia Festival es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars que resultin d’aplicació.